Все новости
Arxeologik ko'rgazma va davra suhbati / Археологическая выставка и круглый стол
13.05.2022
Arxeologik ko'rgazma va davra suhbati / Археологическая выставка и круглый стол
2022 yilning 13 may kuni soat 17:00da O`zbekiston Badiiy akademiyasi Ikuo Xirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyida taniqli olim, akademik E.V. Rtveladzening hayoti va faoliyatiga bag`ishlangan “Rtveladzeni xotirlab…” nomli ko`rgazmaning ochilishi bo`lib o`tdi.
Eduard Vasilyevich Rtveladze – Markaziy Osiyo madaniyati va tarixini o`rgangan eng taniqli izlanuvchi, arxeologiya sohasida ensiklopedik bilimlar egasi,, Markaziy Osiyoni dunyo davlatlari bilan qadimiy yozuv, numizmatika, tarix, savdo va madaniy aloqalarni o`rnatgan buyuk inson.
Eduard Vasilyevich Rtveladze – 1942 yil 14 mayda Gruziyaning Borjomi shahrida xizmatchilar oilasida tug`ilgan. 1946 yilda oilasi bilan Rossiyaning Kislovodsk shahriga yashash uchun ko`chib kelishadi. 1959 yilda o`rta maktabni tugatadi va bir vaqtning o`zida tug`illgan yurtining arxeologik izlanishlarida ishtirok eta boshlaydi.
Bo`lgusi yosh o`lkashunos rafiqasi G. Pugachenkova (taniqli arxeolog va san`atshunos, O`zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi) bilan o`sha paytda Kislovodskda dam olayotgan o`zbek arxeologi va tarixchi – sharqshunosi, O`zbekiston Respublikasida xizmat ko`rsatgan fan arbobi, akademik M.Ye. Masson bilan tanishadi. Aynan mana shu taqdirni hal qiluvchi uchrashuv ularning keying hayotini belgilab berdi.
M.Ye. Massonning taklifi bilan Toshkentga keladi va Toshkent Davlat universitetiga o`qishga kiradi hamda 1967 yilda tamomlaydi.
1967 yilda San`atshunoslik institutiga ishga kiradi va hayotining oxirigacha shu joyda ishlaydi.
Rtveladze Kavkaz, Markaziy Osiyo, O`rtayer dengizi arxeologik ekspeditsiyalarida ishtirok etdi. Og`ir jismoniy mehnat, chang, loy, issiq, sovuq – bu arxeologning qismatidir. Kasbga bo`lgan cheksiz muhabbat, ilmga bo`lgan sadoqat Rtveladzening fanda yangi so`z aytishiga turtki bo`ldi.
Eduard Vasilyevich Rtveladzening mehnatlari AQSH, Yaponiya, Kanada, Turkiya, Hindizton, Yevropada juda mashhur.
1989 yilda u tarix fanlari doktorini olish uchun “Qadimgi Baqtriya – o`rtaasrlardagi Toxariston. Madaniy – tarixiy rivojlanish dinamikasi” mavzusida dissertatsiya yoqladi. 1994 yil Rtveladzega professor unvoni berildi va 1995 yildan u O`zbekiston fanlar akademiyasi a`zosiga aylandi. Akademikning ijodida A. Makedonskiy bo`yicha izlanishlar alohida o`ringa ega. Ushbu mavzuni batafsil o`rganishi bois, akademik Rtveladze So`g`diyona – Baqtriya geografiyasini yaratdi. O`sha davrdagi qal`alar va aholi punktlarini mahalliylashtirishni amalga oshirdi. Buning natijasida “Aleksandr MakedonskiyTransokianda: sayohatlar, tarixiy geografiya” nomli monografiyasini chop ettirdi.
Hech narsa abadiy bo`lmagani kabi, bugun oramizda mana shunday inson endi yo`q. ammo uning mehnati va tajribasi shogirdlari bilan birga.
Ko`rgazma ekspozitsiyasida Eduard Vasilyevich Rtveladzening shaxsiy buyumlari, shu bilan birga arxeologik materiallar, XMKS otryadi bilan birgalikda qazishmalarda topilgan arxeologik topilmalar joy olgan.
Ko`rgazma joriy yilning 31 mayigacha davom etadi.


*************************

13 мая 2022 года в 17.00 в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии Художеств Узбекистана состоялась церемония открытия археологической выставки «Э. В. Ртвеладзе посвящается…», посвященной жизни и деятельности выдающего ученого, академика Эдварда Васильевича Ртвеладзе, известного как крупнейшего исследователя истории и культуры Центральной Азии, обладавшего энциклопедическими знаниями в области археологии, древних письменностей, нумизматики, истории, культуры и торговых отношений Центральной Азии со странами мира.
Эдвард Васильевич Ртвеладзе родился 14 мая 1942 года в г. Боржоми (Грузия) в семье служащего. В 1946 году вместе с семьёй переезжает жить в г. Кисловодск (Россия).
В 1959 году оканчивает среднюю школу, параллельно, с 1958 года принимая участие в археологических изысканиях родного края.
Будучи молодым краеведом, знакомится с Михаилом Евгеньевичем Массоном (советский, узбекский археолог и историк-востоковед, заслуженный деятель науки УзССР, академик АН Туркменской ССР), который вместе со своей супругой Галиной Анатольевной Пугаченковой (известный археолог и искусствовед, академик Академии наук Узбекистана) отдыхал в то время в Кисловодске. Именно эта судьбоносная встреча определила всю его дальнейшую жизнь.
По приглашению М. Е. Массона он приезжает в Ташкент, поступает в Ташкентский государственный университет и в 1967 году оканчивает его.
В 1967 году Э. В. Ртвеладзе поступает на работу в Институт искусствознания им. Х. Хамзы и до конца своей жизни работает в нем.
В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Из истории городской культуры на Северном Кавказе и её связей со Средней Азией».
Э. В. Ртвеладзе участвовал в археологических экспедициях на Кавказе, в Центральной Азии, Средиземноморье. Тяжелая физическая работа, пыль, грязь, жара, холод – удел профессии археолога. Невероятная любовь к профессии, фанатичная преданность науке позволили Эдварду Васильевичу сказать новое слово в науке.
Труды Э. В. Ртвеладзе известны в России, США, Японии, Канаде, Турции, Индии, Европе и др. Им создана новая методика исследований исторической и археологической географии. Внесены на карту локализации множество ранее не известных населенных пунктов.
В 1989 году он защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Древняя Бактрия – средневековый Тохаристан. Динамика историко-культурного развития». В 1994 году ему присваивается звание профессора и уже в 1995 году он был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.
Э. В. Ртвеладзе внес фундаментальный вклад в изучение истории культуры и религии Центральной Азии. Изучение градостроительства, архитектуры, изобразительных и прикладных искусств в древних и средневековых этапах их развития привело академика Ртвеладзе к широким культурологическим и историко-художественным обобщениям, синтезу методики археологических и искусствоведческих изысканий. В научных изысканиях Эдвард Васильевич не ограничивался археологическими раскопками, и проводил комплекс исследований нумизматических, письменных, эпиграфических источников.
Широкая эрудиция, огромная работоспособность, целеустремленность позволили ему написать более 20 монографий, 800 статей и брошюр.
Вершина творчества Э. В. Ртвеладзе – энциклопедическое издание «Великий шелковый путь», в котором полно и интересно раскрыта роль цивилизации Среднеазиатского Двуречья и взаимодействия с культурами Востока и Запада.
Особое место в творчестве академика занимает исследования восточных походов А. Македонского. Досконально изучив эту тему, академик Ртвеладзе воссоздал географию Бактрийско-Согдийской кампании Александра Македонского. Произвел локализацию городов, крепостей и поселений того времени. В результате была написана монография «Александр Македонский в Трансоксиане: походы, историческая география».
Неоценимый вклад академик Ртвеладзе внес в исследование тюркской нумизматики, он установил наличие собственной монетной чеканки у правителей Западно-Тюркского каганата. Сделан важный вывод, что Чач являлся первым владением в Центральной Азии, где происходило становление тюркской государственности.
Эдвард Васильевич Ртвеладзе ушел из жизни 10 февраля 2022 года, оставив после себя богатейший след в истории мировой и отечественной науки, и передав накопленные знания и опыт своим ученикам и последователям.
В экспозиции выставки представлены личные вещи академика Э. В. Ртвеладзе, фотографии, запечатлевшие его жизненный путь, научные труды, а также археологический материал, полученный в ходе совместных раскопок с археологическим отрядом МКСК.
Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

Caravanserai.uz (http://www.caravanserai.uz/) | Facebook (https://www.facebook.com/CaravanseraiOfCulture) | Telegram (https://t.me/IkuoHirayamaCaravanSerai)
Просмотров 234    Рейтинг 20   Понравилась новость?    +1   -1    Добавить комментарий  (0)

фото

фото

фото

фото

фото

фото