Все новости
“Uzundara – 2021” ekspeditsiya natijalari arxeologik ko`rgazma va davra suhbati / Круглый стол и археологическая выставка по результатам экспедиции “Узундара 2021”
07.09.2021
“Uzundara – 2021” ekspeditsiya natijalari arxeologik ko`rgazma va davra suhbati / Круглый стол и археологическая выставка по результатам экспедиции “Узундара 2021”
имя


комментарий


2021 yilning 7 avgust kuni soat 17:00da O’zbekiston Badiiy Akademiyasi Ikuo Hirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyida O`zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligiga bag`ishlangan “Uzundara – 2021” ekspeditsiya natijalari arxeologik ko`rgazma va davra suhbati bo`lib o’tdi.
Ko`rgazmada 2021 yil qazishma jarayonida topilgan 100ga yaqin arxeologik topilmalar hamda ekspeditsiya jarayonlari aks etgan 39ta fotosurat namoyish qilindi.

Uzundara qal`asi

Uzundara qal`asi Rossiya Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti va O`zbekiston Fanlar Akademiyasi San`atshunoslik instituti sa`y – harakatlari bilan olib borilgan ekspeditsiya natijasida tez tanilib ketdi.
2013 yildan beri hamkorlikda ushbu institut olimlari va arxeologlari Boysun tumanidagi Suvsiztog` cho`qqilarida joylashgan Uzundara qal`asida qazish – tadqiqot ishlarini olib borishadi.
Qal`a hududidan arxeologik to`liq vannalar va cho`milish kosalari, qurollar majmuasi, harbiylarning temir uzugi, bilakuzuk kabi taqinchoqlar, bronza va sopol chiroqlar, pichoqlar topildi. Ekspeditsiya a`zolari qazishmalar natijasida hozirgacha 500dan ortiq nayza uchlari, 400dan ko`proq palaxmon toshlar, nayzalar, bronza va ttemir sovut bo`laklari, ot abzallarini topishgan.

2021 yildagi arxeologik izlanishlar natijasida Dmitriy va Evtidema davrlariga tegishli bo`lgan tangalar uyumi topildi. Shuningdek, sopol buyumlar to`plami va harbiy buyumlar, temir uchqanotli o`q uchlari kabi arxeologik topilmalarga ega bo`lishdi.
O`tgan yillar davomida bu yil San`atshunoslik instituti va Ikuo Hirayama Xalqaro madaniyat karvon saroyi birinchi marta qal`aning tashqarisidagi asosiy maydonda keng ko`lamli arxeologik tadqiqotlar olib bordi. Qazish ishlari shimoliy – sharqiy minora maydonini va shaharning unga tutash shimoliy va sharqiy devorlarini ochib berishi kerak edi. Qazishning stratigrafiyasi ko`rsatganidek, sharqiy qal`a devoir 3,5 m. balandlikda saqlangan. Ikkita yo`lak bor – stratigrafiyada aniq ko`rinib tirgan ichki va tashqi yo`laklar.
2021 yilda Uzundara qal`asida olib borilgan qazishma jarayonida ko`plab har xil davrga tegishli tangalar, nayza uchlari, sopol buyumlar topildi. Ayniqsa, eramizgacha bo`lgan 230-200 yillarga tegishli qurol –yarog` buyumlari va tangalar tariximiz uchun juda qadrli. Aleksandr nusxa va Evtidema I tangalari haqida tariximizda hali ma`lum bo`lmagan ma`lumotlarga ega bo`lish mumkin.
Ko`rgazma doirasida davra suhbati ham tashkil qilindi. Ma`ruzachilar Uzundara qal`asi haqida yanada batafsil gapirib berishdi. Fotosuratlar orqali esa arxeologlarimizning mashaqqatli ishlari va qal`a haqida to`liqroq tasavvurga ega bo`lish mumkin.

Ko`rgazma joriy yilning 20 sentyabrigacha davom etadi.

********************************************

7 сентября 2021 года в 17:00 в малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии Художеств Узбекистана были организованы круглый стол и археологическая выставка по результатам экспедиции “Узундара 2021”.

За круглым столом выступили с докладами руководитель экспедиции Н. Двуреченская – старший научный сотрудник Института археологии РАН, участники экспедиции: К. Шейко – заведующий музейным отделом МКСК, М. Тульнова – художник-дизайнер Института археологии РАН, а также Р. Сулейманов – доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и А. Сагдуллаев – доктор исторических наук, академик, профессор кафедры археологии исторического факультета Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Крепость Узундара получила широкую известность благодаря узбекско-российскому сотрудничеству археологов Института археологии РАН и Института Искусствознания АН РУз. Совместными усилиями Бактрийского отряда Среднеазиатской экспедиции Института археологии РАН (руководитель Н. Двуреченская), Тохаристанской экспедиции Института искусствознания и археологического отряда Международного караван-сарая культуры, под общим патронажем академика Э. В. Ртвеладзе, в течение пяти полевых сезонов была исследована крепость Узундара, расположенная в самой южной точке Узбекистана. Впервые получены уникальные материалы эллинистического времени, в основном IV-III вв. до н.э.
На территории Центральной Азии, и в частности Узбекистана, впервые исследуется археологический памятник, имеющий целый ряд своеобразных характеристик.
Узундара – пограничная крепость, являющаяся основным узлом в протяжённой на многие километры разветвлённой фортификационной системе защиты северных границ земледельческих оазисов древней Бактрии от набегов кочевников. Каменная крепость в горах Байсуна, построенная на высоте 1700 м в IV в. до н.э. с мощными фортификационными укреплениями в виде двойных крепостных стен с внутренней галереей, усиленных тринадцатью башнями, и отрезками выносных стен общей протяжённостью до одного километра.
Узундара обладает удивительной сохранностью архитектуры: стены, выложенные из камня на глиняном растворе, спустя 2,5 тысячи лет возвышаются до 5 м в высоту. Скальный комплекс, вырубленный в горном массиве с двумя подвалами, один из которых был изначально обшит изнутри крупными свинцовыми пластинами. Он до сих пор не находит себе аналогов среди памятников раннеэллинистического времени на просторах Евразии.
Узундара позволила археологам получить богатую коллекцию предметов вооружения, иллюстрирующую облачение и снаряжение пограничных воинских гарнизонов Бактрии.
Археологический сезон 2021 года на крепости Узундара дал
богатый материал для понимания истории появления крепости, ее эволюции и археологической этапности.
После окончания раскопок цитадели, проводившихся с 2013 по 2019 год, Бактрийский отряд САЭ Института археологии РАН совместно с
коллегами из Института Искусствознания и Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы впервые приступил к крупномасштабным археологическим исследованиям основной площади крепости за пределами цитадели.
Раскопы должны были вскрыть площадь северо-восточной башни и прилегающих к ней северной и восточной крепостных стен «города».
Как показала стратиграфия раскопов, восточная крепостная стена, сохранившаяся на высоту до 3,5 м, имела два коридора - внутренний и внешний с ярко выраженной стратиграфией.
Были вскрыты основные стены и культурные напластования, привязанные к ним, которые сопровождались комплексом материальной культуры и нумизматики последней трети III в. до н.э. Серия из 8 монет Евтидема I сопровождала основную часть верхних напластований внутристенных галерей.
В слоях развалов этих стен были обнаружены несколько уникальных предметов, относящихся к эпохе падения крепости, в частности, еще один китайский арбалетный болт, сохранившийся целиком с железным основанием.
Под кладкой основной крепостной стены была зафиксирована еще одна стена, которая была разобрана до фундаментного основания, относится к более ранней эпохе - периоду возведения крепости, вероятно времени начала правления Антиоха I. Данный факт позволяет утверждать, что в последней трети III в. до н.э. были проведены огромные перестроечные работы по переукладке крепостных стен.
Раскопки северо-восточной башни, которая была связана не только ранними стенами, но и стенами, возведенными позднее, подтвердили эту гипотезу.
В нижних слоях, относящихся к раннему этапу, были найдены предметы вооружения и монета Александровского типа - гемидрахма Антиоха I, относящаяся к периоду соправления Антиоха и Селевка 295-280 до н.э., а также богатый комплекс керамики и предметов материальной культуры этого времени.
Кроме того, был обнаружен костяной наконечник ножен от клинкового оружия, имеющий широкие аналогии в материальной культуре не только Эллинистической Бактрии, но и всей Ойкумены.
Данный слой, привязанный к раннему полу башни, может быть датирован началом III в. до н. э. Таким образом, был зафиксирован ранний этап возведения укреплений основной части крепости Узундара, относящийся к эпохе Антиоха I.
Высота сохранившихся стен башни достигает 4 м. В башне зафиксированы два необвалившихся прохода из внутреннего помещения
башни во внутристенные галереи восточной и северной стен. Хорошо сохранились деревянные конструкции проемов данных проходов. Так же во внутреннем помещении башни открыты две бойницы, одна из которых
обращена на восток, а вторая является фланкирующей вдоль восточной стены. Продолжались работы по вскрытию архитектурных конструкций
входа в филактерион.
Раскопами в районе северо-восточной башни и в районе примыкающему к входному комплексу филактериона, была вскрыта идентичная конструкция крепостной стены, имеющая внутреннюю и внешнюю галерею.
Во внешней галерее крепостной стены, примыкающей к северо-восточной башне в верхнем слое обрушения стен обнаружен фрагментированый железный умбон щита-фиреи. Несмотря на серьезные повреждения, удалось реконструировать размеры и форму изделия.
Раскопами этого года под слоями завалов вскрыты слои, уверенно датируемые периодами Деметрия и Евтидема на основании серии монет, а также коррелирующих с ним керамическим комплексом и характерными предметами вооружения, такими как железные трехлопастные наконечники стрел, массово встречающиеся на городище.
В экспозиции выставки представлены более 100 археологических находок, найденных при раскопках крепости Узундара за новый полевой сезон, а также фотографии, отражающие процесс археологических изысканий.

Выставка продлится до 20 сентября.

Web site: www.caravanserai.uz
Telegram: https://t.me/s/IkuoHirayamaCaravanSerai
Facebook: https://www.facebook.com/CaravanseraiOfCulture
Просмотров 642    Рейтинг 51   Добавить комментарий  (0)

фото

фото

фото

фото