Все новости
Замонавий плакат кўргазмаси / Выставка современного плаката
Замонавий плакат кўргазмаси / Выставка современного плаката
2019 йилнинг 5 август куни соат 18:00да Ўзбекистон Бадиий Академияси Икуо Хираяма Халқаро маданият карвон саройида "Art Poster" номли замонавий плакат кўргазмасининг очилиши бўлиб ўтди.
Авазбек Абдураимов – Навоий вилоятининг Кармана шаҳрида туғилган. Жуда кўплаб республика ва халқаро кўргазмалар иштирокчиси.
Элмира Отажонова – Россия федерациясининг Приморск ўлкасида туғилган. Республика ва халқаро кўргазмалар иштирокчиси.
Динара Умарова – Тошкент вилоятининг Чиноз шаҳрида туғилган. Рангтасвирчи рассом, график, мультипликатор.
Рустам Зоҳидов – Тошкент вилоятининг Олмалиқ шаҳрида туғилган. Маҳобатли рангтасвирчи, дизайнер.
“Art Poster” лойиҳасида ёш рассомлар анчадан бери ижодкорлар қўл урмай қўйган замонавий плакатга назар солишган ва ижод қилишган. Бу соҳани янги фикр ва ижод билан тўлдиришган ва ижодкорларга илҳом беришган.
Плакат (нем. Plakat, франц. Placard — эълон, афиша) — графика тури; катта вараққа ишланган тасвирий санъат асари. Қисқа матн илова қилинади; ташвиқот, реклама, информатсия ва ўқув-таълим мақсадларига хизмат қилади. Замонавий плакат одатда, рассом яратган асл нусхадан босмахонада кўпайтирилади. Олисдан кўзга яққол ташланиши, ўта таъсирчанлиги, оммабоплиги, тасвирининг кинояларга бойлиги, ҳаммабоп рамзлар ишлатилиши, турли ҳажмдаги шаклларни қиёслаш, умумлашма тасвирий шакллардан фойдаланиш каби ўзига хос бадиий воситалари билан бошқа ахборат манбаларидан фарққилади. Бунда шрифт ва матннинг жойланиши, шартли ранглар (ёрқин безаклар) қўлланилиши мухим рол ўйнайди. Тасвирий восита сифатида баъзан фотография (мустақил тарзда ёки расм, ранг-тасвир билан) ишлатилади.
19-аср 2-ярмидан Ғарбий Европада реклама кўринишидаги плакат юзага келган. Бунгача катта ҳажмдаги ташвиқий гравюра баъзан плакат деб аталган. Плакат ижтимоий- сиёсий ҳаёт, халқ хўжалиги, маданий вазифалар билан боғлиқ холда ривожланди. 1900-йиллар бошларида сиёсий плакат юзага келди, демократик ҳаракат ва тинчлик учун кураш соҳа-сида катта ютукларга эришилди. 1910 йилдан китоб-журнал графикасидан узокдашиб, дастгоҳ графикасига якинлашган плакат рангтасвир, графика, фото санъати билан кўпроқ боғланди. 20-асрда плакат ташвиқотнинг жанговар қуролига айланди. Иккинчи жаҳон уруши йилларида ўта таъсирчан воситага айланган бўлса, ҳозирги кунда тинчлик учун курашда, жамият ҳаётида учраб турадиган камчиликларни бартараф этишда ва бошқаларда мухим рол ўйнамоқда.
Ўзбекистонда плакат 19-аср охири 20-аср бошларида пайдо бўлди, 20-аср 20-йилларидан кенг тарқалди. Дастлабки йилларда асосан қўлда ишланган ва кўпайтирилган плакатлар ва ҳажвий расмлар кенг қўлланилган. Босма плакат 1923 — 24-йиллардан чоп этила бошланди. Уста Наби Ҳафизов, М.Курзин, В.Уфимцев, В. Кайдалов ва бошқа самарали ижод қилди. Иккинчи жаҳон уруши йилларида плакат етакчи ўринни эгаллади. Плакатчи-рассомлар уюшмаси тузилди, ЎзТАГ ойнаси ташкил этилди (1941). Плакатда сўнгги янгиликлар ва муҳим воқеалар ўз аксини топди. 60—80-йилларда А.Балканов, В.М.Громико, Ф.Кагаров, В.Евенко, Т.Ткачев ва бошқа рассомларнинг тинчлик, ахлоқ, иқтисод, маданий маърифий мавзулардаги асарлари яратилди. Жумладан, Ф.Кагаровнинг тинчлик мавзуидаги плакатлари халқаро анжуманларнинг рамзига айланди. Рассомларнинг ижодий изланишлари туфайли плакат Ўзбекистонда тасвирий санъатнинг энг таъсирчан оммабоп турига айланди (А.А.Зиёев, Т.А.Тохтарова, Х.Ҳасанов, Н.Ҳакимов, Н. Ҳусанов, И.Абдуллаев, А.Нурқобилов ва бошқалар).
Плакатни шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин: 1. Орнамент ёзувли плакатда матн асосий ўринни эгаллайди, қолган жойлари орнамент билан тўлдирилган бўлади. Бундай композиция ечими афиша ва чақириқ плакатларида ишлатилади. 2. Тасвирий-ёзувли плакатда асосий ўринни мавзули тасвир эгаллайди, матн эса асосий фикрни амалий ифодалайди. Асосий вазифа тарзида амалий машғулот учун унча қийин бўлмаган орнамент, матн, чақириқ, плакат эскизини мисол қилиб келтирамиз. Бадиий безак амалиётида кўпинча меҳнат жамоаларининг ҳаёти ва ютуқларини акс эттирувчи мавзудаги плакатлар бажарилади. Ўқиш жараёнида олган билимлар асосий маҳалла ёки жамоа клуби учун «Наврўз» номли мавзуга бағишланган афишага ўзбек миллий орнаментлар ва гулларнинг тасвирини «Ҳосил байрами» куни учун плакатда мисол тариқасида пахта, мева ва сабзавотдан иборат орнамент композиция ечими тавсия этилади.
Сиёсий тасвирий плакат эскизини бажаришда асосий ўрин тасвирга берилади, текст эса унга ёрдамчи, восита бўлиб қолади. Мисол учун А. Балкановнинг «Гуллар ҳур Ўзбекистон» номли плакатини мисол келтириш мумкин. Қуёш нурлари фонида Ўзбекистон Республикаси герби, байроғи тасвирланган. Плакат орқали меҳнаткаш халқнинг келажаги улуғ ва порлоқ эканлигини ўқиш мумкин. Шунинг учун плакат санъати рассомдан профессионал маҳорат, эстетик маданиятни талаб қилади.
Ахборот технологиясининг ривожланиши, полиграфия ишларининг янгиланиши ҳамда хаётга кенг кўламда компютер графикасининг кириб келиши плакатнинг янги имкониятларини излашни талаб қилади.
Кўргазма жорий йилнинг 15 августигача давом этади.

*********************************

5 августа 2019 года в 17:00 в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана состоялась церемония открытия выставки современного плаката "Art Poster" Р. Захидова, А. Абдураимова, Э Атаджановой и Д. Умаровой.
Организаторами выставки выступают: Академия Художеств Узбекистана, Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы.
В проекте “Art Poster” художники хотели раскрыть творческий и экспериментальный потенциал в искусстве плаката. В нашем регионе он давно утратил свое развитие и интерес среди молодежи. Поэтому возобновление этой сферы станет новым смыслом и вдохновением для всех поколений.
Динара Умарова.
Художник-живописец, график, мультипликатор. Родилась в г. Чиназе Ташкентской области.
Рустам Захидов
Художник пром-дизайнер, монументальный живописец. Родился в г. Алмалыке Ташкентской области.
Авазбек Абдураимов.
Художник-декоратор, график, живописец.Родился в г. Кармана Навоийской области.
Эльмира Отажанова
Художник-живописец, график.Родилась в Приморском крае Российской Федерации.
Плака́т (нем. Plakat от фр. placard — объявление, афиша, от plaquer — налепить, приклеивать), или постер (англ. poster — плакат) — разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и другого характера. Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок или призыв. В современном дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определённый уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации.
К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.
Как правило, плакаты печатаются на бумаге, реже на ткани, линолеуме (линогравюра), на дереве. На этапе зарождения и расцвета ведущей техникой печати плаката являлась литография, реже автотипия (в плакатах, использующих фотомонтаж). В середине XX века офсетная (фотомеханическая) печать вытеснила литографию в плакате. В конце XX — начале XXI века с появлением относительно дешёвых цифровых принтеров получила распространение цифровая печать плакатов.
Считается, что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых театральных афиш и объявлений, на которых всё большее место занимали орнамент и фигурные изображения в Западной Европе во второй половине XIX века. В большинстве плакатов этого времени в основном используется большое количество орнаментально-декоративных композиций (стиль модерн), за исключением работ французского художника А.Тулуз-Лотрека. В течение этого времени наблюдается постепенный переход от книжно-журнальной графики в стиле модерн и натуралистически-картинного стиля к стилю станковой картины.
До второй половины XIX века плакатом называли иногда крупные гравюры, выполнявшие агитационную роль (например,«летучие листки» периода Крестьянской войны и Реформации в Германии (XVI век) (их также относят к жанру лубка)).
Выставка продлится до 15 августа 2019 года.
06.08.2019
Просмотров 329    Рейтинг 23   Понравилась новость?    +1   -1    

фото

фото

фото

фото

фото